• Hạng mục Thành tiền
  Giá xe
  Lệ phí trước bạ
  Lệ phí đăng ký xe
  Bảo hiểm bắt buộc dân sự 480,700 VNĐ
  Lệ phí đăng kiểm 230,000 VN
  Lệ phí bảo trì đường bộ 1,560,000 VNĐ
  Tổng cộng (xe + phí)